Hokkaido

Tokyo

Osaka

Kyoto

Kamakura

Sapporo

Nara

Hiroshima